Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odpady remontowe i budowlane

Przypominamy, że podmiot, który świadczy usługę (wykonawca) w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia tych usług, chyba że umowa stanowi inaczej lub wykonujemy prace remontowe czy budowlane samodzielnie.

Jeżeli więc umowa nie wskazuje, iż wytwórcą odpadów jest inwestor, za odpady powstające w wyniku budowy, rozbiórki, remontu obiektów, odpowiada podmiot, który świadczy usługę.

Podmiot wykonujący usługę jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do rejestracji i prowadzenia ewidencji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO). Tym samym każdy z nas ma możliwość sprawdzenia czy dana firma wypełnia nałożone na nią przepisami prawa obowiązki.

Odpady budowlane i poremontowe można też przekazać firmie posiadającej odpowiednie zezwolenia do gospodarowania tego rodzaju odpadami na danym terenie.

Poniżej przedstawiono przykłady odpadów wytwarzanych przez firmy remontowo-budowlane wraz z limitami wagowymi, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów:

To tylko oczywiście przykłady i każda działalność może wytwarzać inne odpady w zależności od swojej specjalizacji. Podane limity wagowe oraz szczegółowe informacje nt. rodzajów  i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. 2019 poz. 2531). Jeśli w związku z prowadzoną działalnością powstają odpady inne niż uwzględnione w rozporządzeniu lub w ilościach przekraczających dopuszczalne limity wówczas należy uzyskać wpis do rejestru BDO w dziale XII.

Zwracajmy uwagę, gdzie trafiają nasze odpady budowlane powstające podczas przeprowadzanych prac remontowych.

Naruszenie powyższych zasad stanowi wykroczenie z ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, za co może być wymierzony mandat karny. Według Kodeksu wykroczeń za nieodpowiednie gospodarowanie odpadami grozi mandat w wysokości do 500 zł. W przypadkach większej wagi jak np. wyrzucanie śmieci w lesie kara grzywny może wynieść nawet 5000 zł.

Wykorzystano materiały ze strony: https://odpady-help.pl/porady/czy-firmy-remontowo-budowlane-wymagaja-wpisu-do-rejestru-bdo

Wersja XML