Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obowiązek segregacji odpadów przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Przypominamy, że właściciel nieruchomości niezamieszkałej jest zobowiązany do przestrzegania zasad określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie jego nieruchomości.

Do podstawowych zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski należą:

 1. zawarcie indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Lewina Brzeskiego;
 2. wyposażenie nieruchomości w pojemniki min. 120l służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy czym pojemność pojemników powinna być dostosowana do ilości odpadów i częstotliwości odbioru odpadów, w taki sposób, aby uniemożliwić przepełnianie pojemnika;
 3. obowiązkowa segregacja zbieranych odpadów komunalnych na poszczególne frakcje:

Informujemy, że od 23.09.2021r. przepis art. 6 ust.1c ustawy z o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązał między innymi podmioty odbierające odpady komunalne, na podstawie umowy zawartej z właścicielem nieruchomości, do zapewnienia w treści umów odbioru wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Uchwale Nr XXI/153/2020 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 09.04.2021 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020r. poz. 1231) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski oraz w sposób określony w przepisach rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.2021 poz. 906)

 1. przekazywanie zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych firmie wpisanej do Rejestru Działalności Regulowanej z minimalną częstotliwością:

Informujemy, że wypełnianie obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych będzie podlegać regularnym kontrolom.

Wersja XML