Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Radni udzielili Burmistrzowi Lewina Brzeskiego absolutorium

Dnia 21 czerwca br., podczas LI Sesji Rady Miejskiej, Radni głosowali nad uchwałami w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lewina Brzeskiego wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Głosowanie poprzedzone było przedstawieniem przez Burmistrza sprawozdanie z realizacji budżetu oraz raportu o stanie Gminy Lewin Brzeski za rok 2021.

Obowiązek corocznego przygotowania Raportu nakłada na władzę wykonawczą gminy ustawa o samorządzie gminnym. Pełni on funkcję sprawozdania z funkcjonowania gminy, ma również na celu zapewnienie Radnym i Mieszkańcom Gminy wiedzy na temat gminy, jej działań w obszarze zadań wyznaczonych przepisami prawa.

Po przedstawieniu przez Burmistrza Raportu o stanie Gminy za 2021 rok i przeprowadzonej debacie, 13 Radnych jednogłośnie udzieliło Burmistrzowi Lewina Brzeskiego Panu Arturowi Kotarze wotum zaufania.

Kolejno Burmistrz przedstawił Radnym sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe Gminy Lewin Brzeski za 2021 rok.

Budżet Gminy Lewin Brzeski na 2021 rok został zrealizowany w sposób poprawny, co potwierdzają pozytywne opinie wydane przez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisję Rozwoju Gospodarczego, Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu.

Jednomyślność w udzieleniu absolutorium dowodzi faktu, iż starania Burmistrza są trafne i nacechowane na rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej. Burmistrz podziękował Radnym Rady Miejskiej za okazane zaufanie i owocną współpracę, podkreślając jednocześnie, iż praca nad realizacją budżetu Gminy i wypełnianie obowiązków z nią związanych nie byłoby możliwe bez udziału wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, a także kierownictwa jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy.

 

  Sesja Rady Miejskiej i udzielenie Burmistrzowi Lewina Brzeskiego absolutorium

Wersja XML