Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu studium

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
 zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski


HERB - logo - mały Na podstawie art.11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski, w dniach od 01 września 2011r. do 29 września 2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski, w godzinach: od 7.15 do 15.15.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 września 2011r. w budynku Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1, 49 340 Lewin Brzeski, w godzinach o godz. 10.00

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Lewina Brzeskiego, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 2011r.

 

        Burmistrz Lewina Brzeskiego
        inż. Artur Kotara


Wersja XML