Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dotycząca utrzymania porządku i czystości

HERB - logo - mały W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym uprzejmie przypominam, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr XVIII/237/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Lewin Brzeskim:

„właściciele, zarządcy nieruchomości położonych wzdłuż ulicy mają obowiązek utrzymywać czystość i porządek na terenie bezpośrednio przyległym do nieruchomości tj. na chodniku  oraz innych częściach nieruchomości służących do użytku publicznego. Obowiązek ten powinien być realizowany poprzez:

Naruszenie powyższych obowiązków stanowi wykroczenie określone w art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i jest zagrożone karą grzywny z Kodeksu Wykroczeń.


Burmistrz Lewina Brzeskiego
Artur Kotara

Wersja XML