Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Burmistrz Lewina Brzeskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lewinie Brzeskim przy ul. Mickiewicza- działki nr 737/6 o pow. 0,3390ha

1. Położenie nieruchomości: Lewin Brzeski.

2. Opis nieruchomości:

Działka nr 737/6 o pow. 0,3390ha jednostka rej. nr G.337, k.m.14, ozn. jako „RIVb”, posiadająca księgę wieczystą KW nr OP1B/00020834/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzegu. Działka położona w pobliżu ul. Mickiewicza niezabudowana, nieużytkowana, wcześniej pełniła funkcję ogrodów przydomowych. Działka porośnięta drzewami owocowymi oraz innymi drzewami i krzewami w znacznej ilości samosiejkami. Dojazd do działki z drogi publicznej wąską drogą asfaltową i drogą nieurządzoną wytyczoną geodezyjnie. Sąsiedztwo : tereny  o podobnym przeznaczeniu w planie i stacja PKP. Uzbrojenie działki w infrastrukturę techniczną – brak. Urządzenia infrastruktury technicznej w ul. Mickiewicza : energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja ogólnospławna i sieć gazowa.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Lewina Brzeskiego  podstawowe przeznaczenie terenu to usługi komercyjne, przeznaczenie uzupełniające –miejsca postojowe, zieleń towarzysząca, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej, dopuszczalne stałe miejsca postojowe ( garaże).

3. Obciążenia nieruchomości, zobowiązania: nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią, a także nie jest przedmiotem zobowiązań.

4. Forma zbycia – sprzedaż.

5. Tryb zbycia – II przetarg ustny nieograniczony

6. Cena wywoławcza: 69.716,00zł

Do uzyskanej w wyniku przetargu ceny sprzedaży doliczony zostanie 23% pod. VAT.

7. Wadium – 7.000,00zł

8. Termin przetargu – 08 listopada 2013r. godz. 09:00 w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 26, Sala ślubów

9. Cena nieruchomości jest płatna na konto Urzędu na trzy dni przed spisaniem aktu notarialnego.

10. Koszty dokumentacji niezbędne do sprzedaży w wysokości 1.379,33zł ponosi nabywca nieruchomości.

11. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

Ø  wpłata wadium do dnia 04 listopada 2013r. w kasie Urzędu do godz. 14.00 lub na konto Urzędu nr 75 8870 0005 1003 0100 1850 0204 Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów,  przy czym warunkiem dopuszczenia do przetargu w przypadku uiszczenia wadium przelewem jest to, by wpłata wadium w wyznaczonym dniu była odnotowana
już na koncie Urzędu. Wpłata wadium w kasie Banku Spółdzielczego Grodków-Łosiów nie jest obciążona prowizją.

Ø  uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowód tożsamości,

Ø  przedstawiciele lub pełnomocnicy osób prawnych zamierzających uczestniczyć
w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego KRS ( w przypadku spółek) lub

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw KRS (dotyczy przedsiębiorstw państwowych),

- pełnomocnictwo,

- numer konta, na które należy zwrócić wadium ( dotyczy wszystkich uczestników   
    przetargu),

Ø  przystępujące do przetargu osoby fizyczne (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą odpis GRDG) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem,

Ø  cudzoziemiec – osoba fizyczna, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 167,
poz. 1758), obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej zezwolenie lub promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. Obowiązek uzyskiwanie zezwoleń nie dotyczy osób prowadzących działalność i podmiotów gospodarczych z krajów OECD.

Uwaga: kopie dokumentów przedkładanych przez uczestników przetargu winny być potwierdzone notarialnie.

12. Wadium ulega zaliczeniu na poczet ceny nabywcy, który wygrał przetarg.

13. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygrała przetarg, zrezygnuje   z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej       w wyznaczonym dniu i godzinie, celem zawarcia umowy sprzedaży.

14. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni   od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

15. Osoba ustalona nabywcą nieruchomości zobowiązana jest do zawarcia umowy sprzedaży    w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu.

16. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej sprzedaży pokryje nabywca nieruchomości.

UWAGI:

1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

3. Planowana inwestycja powinna być zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski.

4. Nie wyklucza się istnienia w terenie różnych nie wskazanych na mapach urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji, w których brak jest branżowych informacji inwestycyjnych.

5. Nie wyklucza się istnienia w terenie kamieni i przedmiotów niewidocznych wizualnie.

6. Przyłącza do istniejących sieci nabywca działki dokona własnym staraniem i na własny koszt, po uzgodnieniu z zarządcami sieci.

7. Nabywca własnym staraniem wyłączy grunt z produkcji rolnej.

8. Na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek wykonania własnym staraniem i na własny koszt wjazdu na nieruchomość za zgodą zarządcy drogi.

9. Nabywca wystąpi do zakładu energetycznego o uzyskanie technicznych warunków zasilania nieruchomości w energię elektryczną.

10. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Lewina Brzeskiego.

11. Komisja zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w takiej samej formie, jak ogłoszenie o przetargu.

12. Informacja o wynikach przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz formie internetowej na okres 7dni.

13. Wycinka drzew i krzewów znajdujących się w obrębie nieruchomości może nastąpić  po uzgodnieniu i uzyskaniu zgody wydanej przez Burmistrza Lewina Brzeskiego.

14. Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel nieruchomości zbywa tą nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę, określoną w stosunku procentowym
do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu nieruchomości.

Informacje udziela Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Lewinie Brzeskim ul.Rynek 26, tel. 77 424-66-25.

Uwaga: ogłoszenie o przetargu ukaże się w dniu 25 września 2013r. na stronie internetowej Urzędu i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.lewin-brzeski.pl. Ponadto ogłoszenie wywiesza się w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26, na tablicach ogłoszeń w Lewinie Brzeskim oraz w sołectwach od dnia 25 września 2013r. do dnia 07 listopada 2013r. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukaże się w dniu 02 października 2013r. prasie lokalnej (Panorama Powiatu Brzeskiego).

 

BURMISTRZ LEWINA BRZESKIEGO ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PRZETARGU

Wersja XML