Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka odpadami

 • Zbiórka Odpadów Wielkogabarytowych

  Brak opisu obrazka
  Przypomina się, że w dniach  26 i 29 kwietnia 2016 r. na terenie gminy Lewin Brzeski organizowana jest  zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
  Data publikacji: 06-04-2016 14:23
 • INFORMACJA

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje, że osoby zainteresowane książeczkami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2016 rok  mogą odebrać  je osobiście w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1 – Ratusz, pok. nr 2. 
  Data publikacji: 21-01-2016 07:52
 • INFORMACJA - gospodarowanie odpadami

  Brak opisu obrazka
  Informacja odnośnie wprowadzenia rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, użytkowanych jedynie przez część roku.
  Data publikacji: 18-01-2016 08:24
 • Harmonogram wywozu odpadów na 2016 rok

  Brak opisu obrazka
  Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z  harmonogramem zbiórki odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych na rok 2016.
  Data publikacji: 04-01-2016 10:06
 • ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

  śmieci wielkogabarytowe
  Przypomina się, że w dniach  20-21 października 2015 r. Na terenie gminy Lewin Brzeski firma Remondis – Opole Sp. z o.o. zorganizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.
  Data publikacji: 15-10-2015 11:10
 • Zasady zbierania odpadów do pojemnika w kolorze brązowym przeznaczonego na odpady biodegradowalne (bioodpady):

  Data publikacji: 05-10-2015 14:49
 • Informacja w sprawie nowych terminów uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Brak opisu obrazka
  Informujemy, że na podstawie Uchwały nr VII/59/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 1 czerwca 2015r. poz. 1323) uległy zmianie terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Data publikacji: 22-09-2015 12:03
 • Informacja w sprawie określenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz terminu uiszczania tej opłaty

  Brak opisu obrazka
  Informujemy, że na podstawie art. 6j. ust. 3b  Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2013r., poz 1399 ze zm.) oraz Uchwały nr VII/57/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 maja 2015 r. uległa zmianie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, zlokalizowanych na terenie Gminy Lewin Brzeski.
  Data publikacji: 22-09-2015 12:01
 • Informacja o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

  Brak opisu obrazka
  W związku z wejściem w życie w dniu 01.02.2015 zmian do ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 1399 z późn. zm), które doprecyzowują wynikające z ustawy obowiązki Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych, informuję, że zgodnie z ust. 3 art. 2 ww. ustawy „jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową”.
  Data publikacji: 03-06-2015 12:11
 • Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

  Brak opisu obrazka
  Przypomina się, że w dniach  21- 22  kwietnia 2015 roku na terenie gminy Lewin Brzeski firma Remondis – Opole sp. zo.o. zorganizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych
  Data publikacji: 16-04-2015 10:35
Wersja XML