Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lewińskie Lwy

Zarządzenie nr 190/A/2019

Burmistrza Lewina Brzeskiego

z dnia 29 maja 2019 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Nagród Burmistrza Lewina Brzeskiego „Lewińskie Lwy”.

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 506) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się regulamin przyznawania Nagród Burmistrza Lewina Brzeskiego „Lewińskie Lwy” stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.

 

§ 3

Traci moc Zarządzenie 133/2015 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Nagród Burmistrza Lewina Brzeskiego „Lewińskie Lwy” .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

Artur Kotara

 

DOCXregulamin-przyznawania-nagrod-burmistrza-lewina-brzeskiego-lewinskie-lwy2019.docx (43,80KB)
DOCXkarta-zgloszenia-kandydatury-do-nagrody-burmistrza-lewina-brzeskiego-lewinskie-lwy2019.docx (36,02KB)
DOCwzor-oswiadczenia2019.doc (25,00KB)
 

Wersja XML