Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja w sprawie nowych terminów uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że na podstawie Uchwały nr VII/59/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 1 czerwca 2015r. poz. 1323) uległy zmianie terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od  1 lipca 2015r. ustala się następujące terminy, częstotliwość oraz tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należne za dany miesiąc, uiszczane będą miesięcznie przez właścicieli nieruchomości z dołu, w terminie do 28 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi należna od właścicieli nieruchomości,na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno–wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, uiszczana będzie:

        1) z dołu, w terminie do dnia 15 grudnia 2015 r. – za 2015 r.;

        2) z góry, w terminie do dnia 15 stycznia za każdy następny rok;

        3) z dołu, w terminie do dnia 15 grudnia danego roku po zgłoszeniu w razie powstania obowiązku uiszczenia opłaty w trakcie roku.

3. Opłaty należy wnosić do kasy Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim lub na indywidualny rachunek bankowy wskazany w  informacji o opłatach.

Wersja XML